Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetens arbeid med disse forholdene.

Gjennom åpenhetsloven er Qmatec Group AS og underliggende selskaper forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, og redegjøre for disse senest 30. juni hvert år. Qmatec Group AS er også forpliktet til å svare på henvendelser om hvordan selskapet håndterer risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er en egen e-postadresse i konsernet som slike henvendelser kan rettes til: mail@qmatec.com.

Følgende redegjørelse etter åpenhetsloven § 5 beskriver Qmatec Group AS retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hvilke vesentlige risikoer som er identifisert og hvilke tiltak som er iverksatt som følge av de identifiserte risikoområdene.

ORGANISERING OG RETNINGSLINJER

Qmatec Group AS er et overordnet selskap for virksomheten knyttet til boreriggproduksjon og salg som utføres av underliggende Qmatec selskap i Norge og Sverige. For nærmere beskrivelse av konsernets organisering, vises det til styrets beretning i årsrapporten .

Qmatec selskapenes arbeid med å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden, er organisert sentralt på konsernnivå, og omfatter alle virksomhetsområdene i konsernet. Vurderingene og redegjørelsene for datterselskapene som er selvstendig omfattet av åpenhetsloven foretas derfor på konsernnivå, og dekker datterselskapene og deres leverandørkjeder.

Det er etablert en arbeidsgruppe tvers av konsernets virksomhetsområder. Arbeidsgruppen har ansvar for å koordinere og lede arbeidet med hvordan konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt svare på informasjonsforespørsler. Gruppen er sammensatt av representanter fra konsernadministrasjonen og fra ledelsen i de ulike virksomhetsområdene; Qmatec Drilling, Group og Sweden

Organiseringen av arbeidet er forankret i konsernledelsen og konsernstyret, og utføres i tråd med konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Qmate har etablert strategiske retningslinjer for samfunnsansvar, som inkluderer etiske retningslinjer som gjelder for hele konsernet og leverandører. Disse retningslinjene bygger på de fire områdene fra FNs Global Compact: i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon, som skal bidra til at vi skal:

  • Drive vår virksomhet i tråd med menneskerettighetene.
  • Ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet.
  • Sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger og lønn og arbeidsforhold. Ansatte skal også være representert i styrearbeid og være sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet.
  • Være en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted.

De etiske retningslinjene for leverandører har til formål å oppfylle internasjonale standarder for sosial ansvarlighet, og bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Forpliktelse til å etterleve de etiske kravene skal avtalefestes i kontraktene som inngås med leverandører.

De etiske retningslinjene inkluderer også retningslinjer og varslingsrutiner for å hindre diskriminering, trakassering og andre kritikkverdige forhold.

Qmatec har definert strategiske fokusområder for bærekraft for hele konsernet. Disse inkluderer bl.a. likestilling og mangfold, d,et å være en attraktiv arbeidsplass, ansvarlig markedsføring, og personvern og datasikkerhet. Arbeidet med disse fokusområdene skal fremme menneskerettigheter som ytringsfrihet, likestilling og personvern, samt sørge for anstendige arbeidsforhold for alle konsernets ansatte. Arbeidet med bærekraft fremmer derfor flere av de samme formålene som åpenhetsloven.

IDENTIFISERTE RISIKOER

Arbeidsgruppen har gjort en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i konsernet og leverandørkjeden. De identifiserte risikoområdene knytter seg hovedsakelig til risikoer i leverandørkjeden, med utgangspunkt i den type produkter/tjenester som inngår og kompleksiteten i leverandørkjeden.

I den overordnede risikovurderingen er følgende områder vurdert som mest vesentlig med hensyn til risikoen for negativ påvirkning på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold:

  • Arbeidsforhold og risiko for sosial dumping i leverandørkjeden, spesielt knyttet til utenlandske underleverandører
  • Personvern og datasikkerhet i håndteringen av persondata

På bakgrunn av de kjente risikofaktorene knyttet til produktene/tjenestene beskrevet ovenfor, er disse områdene prioritert som de mest vesentlige i det videre arbeid med å håndtere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. På nåværende stadium er det ikke identifisert faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet eller i leverandørkjeden, men risikoene som beskrevet ovenfor er potensielle. Arbeidet med å håndtere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er et kontinuerlig arbeid. I den grad det gjennom dette arbeidet med aktsomhetsvurderinger avdekkes ytterligere vesentlige risikoer, vil disse også prioriteres.

IVERKSATTE OG PLANLAGTE TILTAK

Innen alle risikoområdene som er identifisert ovenfor er det under etablering rutiner og retningslinjer som skal redusere risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Distribusjonsvirksomheten har kontrakter og kontrollrutiner med leverandørene som stiller krav til overholdelse av arbeidsmiljølov og skatte- og avgiftsregelverk. Det er også et tett samarbeid med leverandørene og offentlige myndigheter for å redusere risiko for negativ påvirkning og avdekke avvik. Det er igangsatt tiltak for å styrke samarbeidet med leverandørene og kontrollrutinene ytterligere. Målet med dette er å forebygge og avdekke negativ påvirkning, og oppnå reell forbedring i leverandørkjeden.

Produksjonsvirksomheten bruker hovedsakelig store nordiske leverandører, eller europeiske. Flere av disse har selv forpliktet seg på selskapsnivå til å arbeide aktivt med bærekraft, menneskerettigheter og sosial ansvarlighet, og har egne strategier for dette. Som del av arbeidet med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden skal innkjøps- og kontraktsrutinene gjennomgås og oppdateres.

På konsernnivå er det planlagt tiltak for å forbedre konsernets retningslinjer, rutiner og policyer for innkjøp og leverandøroppfølging på tvers av virksomhetsområdene. Målet med dette er å sikre at de etiske retningslinjene er oppdatert, forankret og implementert i hele konsernet, og i kontraktene med leverandører. Videre skal det sikre gode rutiner på tvers av konsernet knyttet til innkjøp og oppfølging av leverandører. Målet er å reelt fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du kontakte oss på mail@qmatec.com